Monthly Archives: November 2012

Yuyu & RD pre-wedding @ HK

早前幫Yuyu & RD在德國影左一輯engagement, 今次他們回港多影一輯香港的,先去yuyu的學校HKU影一下再去影香港的街景(RD要求的XD)。

View full post »

F a c e b o o k